KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNA UYGUN DAVRANMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNE İLİŞKİN BİLDİRİM

Bilindiği üzere 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra KVKK olarak anılacaktır) 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş, 7 Nisan 2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. KVKK’nun bir kısmı yayın tarihinde, bir kısmı ise 7 Ekim 2016’da yürürlüğe girmiştir. 

Buna göre yaptığı iş ile ilgili olarak kişisel verileri elinde tutan, öğrenen ve kaydeden her kişi ve kurumun kişisel verilerin korunması bakımından yükümlülükleri bulunmaktadır. 

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Bu bağlamda sadece bireyin adı, soyadı, doğum tarihi ve doğum yeri gibi onun kesin teşhisini sağlayan bilgiler değil, aynı zamanda kişinin fiziki, ailevi, ekonomik, sosyal ve sair özelliklerine ilişkin bilgiler de kişisel veridir. Bir kişinin belirli veya belirlenebilir olması, mevcut verilerin herhangi bir şekilde bir gerçek kişiyle ilişkilendirilmesi suretiyle, o kişinin tanımlanabilir hale getirilmesini ifade eder. Yani verilerin; kişinin fiziksel, ekonomik, kültürel, sosyal veya psikolojik kimliğini ifade eden somut bir içerik taşıması veya kimlik, vergi, sigorta numarası gibi herhangi bir kayıtla ilişkilendirilmesi sonucunda kişinin belirlenmesini sağlayan tüm halleri kapsar. İsim, telefon numarası, motorlu taşıt plakası, sosyal güvenlik numarası, pasaport numarası, özgeçmiş, resim, görüntü ve ses kayıtları, parmak izleri, genetik bilgiler gibi veriler dolaylı da olsa kişiyi belirlenebilir kılabilme özellikleri nedeniyle kişisel verilerdir. 

Firmamız internet sitesi ve mobil uygulamalarındaki formlar aracılığıyla ad, soyad, TC kimlik numarası, adres, telefon, iş veya özel e-posta adresi gibi bilgiler ile; kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak giriş yapılan sayfalardaki tercihleri, gerçekleştirilen işlemlerin IP kayıtları, tarayıcı tarafından toplanan çerez verileri ile gezinme süre ve detaylarını içeren veriler, 

Satış ve pazarlama departmanı çalışanlarımız, şubelerimiz, tedarikçilerimiz, diğer satış kanalları, kağıt üzerindeki formlar, kartvizitler, dijital pazarlama ve çağrı merkezi gibi kanallarımız aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamdan; 

Firmamız ile ticari ilişki kurmak, iş başvurusu yapmak, teklif vermek gibi amaçlarla, kartvizit, özgeçmiş (cv), teklif vermek ve sair yollarla kişisel verilerini paylaşan kişilerden alınan, fiziki veya sanal bir ortamda, yüz yüze ya da mesafeli, sözlü veya yazılı ya da elektronik ortamdan alınan veriler, ayrıca farklı kanallardan dolaylı yoldan elde edilen, web sitesi, blog, yarışma, anket, oyun, kampanya ve benzeri amaçlı kullanılan (mikro) web sitelerinden ve sosyal medyadan elde edilen veriler, e-bülten okuma veya tıklama hareketleri, kamuya açık veri tabanlarının sunduğu veriler, sosyal medya platformlarından paylaşıma açık profil ve veriler, kişisel veriler olarak kabul edilmektedir. 

Firma çalışanları bu verileri saklamak ve üçüncü kişi ve ya kurumlarla paylaşmamak yükümlüğü altındadır. 

Kişisel veriler Firmamız nezdinde yer alan veri tabanında ve sistemlerde KVKK’nun 12. maddesi gereğince gizli olarak saklanacak; yasal zorunluluklar ve bu belgede belirtilen düzenlemeler haricinde hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. Firmamız çalışanı olarak bu yükümlülüklere uymak ve zorunluluğunuz bulunmaktadır. Kişisel verilerin yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesinin öğrenilmesi halinde durum derhal, yasal düzenlemeye uygun ve yazılı olarak şirket yetkilisine bildirilecektir. 

İş sözleşmesi gereğince işçi işveren tarafından verilen talimatlara uygun davranmak zorundadır. Kişisel verilerin ifşa edilmesi ve üçüncü kişilerle paylaşılması ve hukuka aykırı yoldan elde edilmesi halinde fiili gerçekleştiren personel İş Kanunun 25. Maddesinin II. Fıkrası uyarınca sözleşmeye aykırı hareket etmiş sayılacak ve iş sözleşmesi işverenin haklı nedenine dayanarak bildirimsiz ve tazminatsız olarak feshedilebilecektir. Bu bilgilerin aynı sektörde çalışan başka firmalara aktarılması da aynı kanun kapsamında kişisel verilerin ifşası olarak değerlendirebilecektir. 

Kişisel verilerin ifşası İş Kanunu açısından işverene haklı nedenle fesih imkanı vermekle birlikte bu fiili gerçekleştiren şahıslar Türk Ceza Kanunu’nun 135- 140 maddelerinde düzenlenen kişisel verilerin ifşa edilmesine ilişkin kanun hükümleri uyarınca cezalandırılabilecektir. Yine kabahatler kanunun 12. Maddesi uyarınca kişisel verilerin güvenliğine aykırı hareket eden şahıs ve şirketler için 15.000 TL (onbeşbintürklirası) ile 1.000.000 (birmilyontürklirası) arasında idari para cezası verilebilecektir. Hukuka aykırı fiilinizden dolayı firmamızın idari para cezasına uğraması halinde ödenen ceza bedeli tarafınıza rücu edilebilecektir. 

İş bu nedenle, tarafınıza yapılan ihtara okuyup anladığınızı ve buna ilişkin tüm yükümlülüklere uyacağınızı beyan şerhi yazmanızı ve yukarıda açıklanan yükümlülüklere uygun hareket etmenizi talep talep ederiz. 22.04.2019